ژاپن

JAPAN

از آنجا که خودروسازان ژاپنی می دانستند قدرت یک زنجیره ارزش ناب، در حد قدرت ضعیف ترین حلقه آن است، زمان و سرمایه ای قابل توجه را صرف توسعه تامین کنندگان خود کردند. شرکت های تویوتا و هوندا در زمینه اقدامات صورت گرفته برای توسعه تامین کنندگان در امریکا، از سایرین معروف ترند. در ماه آوریل سال جاری نرخ بیکاری در ژاپن معادل ۵/۴ درصد بود که نسبت به ماههای پیش از آن تغییر چندانی نداشته است. این در حالی است که هزینههای مصرفی خانوارهای ژاپنی در ماه مورد بررسی یک درصد رشد کرد. رشد اقتصاد و صنعت ژاپن در ماههای اخیر، این امکان را ایجاد کرد که نرخ دستمزد کارگران افزایش یابد. در ماه آوریل برای اولین بار طی ۹ ماه اخیر نرخ دستمزد کارگران در ژاپن ۷/۲ درصد رشد کرد و پیشبینی میشود در فصل تابستان باز هم در نرخ دستمزدها ارتقاء یابد
طبق پیشبینیهای دولت ژاپن در ماههای آتی سطح هزینههای مصرفی خانوارهای ژاپنی که معیاری بر پویائی و سلامت اقتصاد این کشور است و میتواند باعث تقویت چرخه مالی اقتصاد شود، حدود یک درصد اضافه خواهد شد. روشن است در صورت تحقیق این پیشبینی درآمد شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی نیز اضافه میشود و نیاز به ایجاد فرصت شغلی در این کشور ارتقاء مییابد. در ماه مارس سال جاری برای سومین ماه پی در پی نرخ اشتغال روز به روز بیشتر شد. در ماه آوریل شرکت دنسو (Denso) سومین شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات خودرو ژاپن ۷۴۲ کارگر تمام وقت استخدام کرد و در نظر دارد در ماهآوریل سال آینده ۸۵۵ نفر دیگر را بهشمار شاغلان خود بیفزاید.در ماه آوریل سال گذشته شرکت دنسو ۴۴۰ کارگر تازه استخدام کرده بود. در چنین شرایطی حجم آگهیهای شغلی در ژاپن افزایش یافت. بهعبارت دقیقتر تعداد کل آگهیهای شغلی در آوریل ۲۰۰۵ نسبت به سال گذشته، ۹/۲۱ درصد رشد کرد که این مسئله نشان از رشد فرصتهای شغلی در این کشور دارد.به هر حال به نظر میسد اقتصاد ژاپن در مسیر درستی قرار گرفته است.