راهنمای خرید محصولات گروه خودروسازی سایپا در برنامـه های فـروش ویژه با هـجـوم گـســترده کـاربران بـرای خـریـد تـعـداد محـدودی
خـودرو روبـرو هسـتیم. بنابراین کـاربـرانـی مـوفـق به خـریـد می‌گـردنـد ‌که سـریـعـتـر از
دیـگـران وارد ســامــانـه فــروش شــده، اطـلـاعات مــورد نـیـاز خـود را تکــمـیل کــرده و 
وارد درگـاه های بـانـکـی شــوند. از ایـن رو، تـوجـه بـه نـکـات زیـر مـی تــوانـد شـما را در
انجام موفقیت آمیز فرآیند خرید یاری رساند:

1- درگاه سـامانه فـروش با اعلام قبلی در سـاعات و زمان های مشـخص بـاز می گردد، که
ایـن امر از طریق سایت اطـلاع رسـانی می شود. زمـان دقیـقی باز شـدن درگـاه فـروش در 
هر نـوبت مطـابق با زمان اعـلامـی سـامـانه time.ir مـی باشـد. لذا به زمـان اعـلامی سـایت
فروش در هر نوبت دقت فرمایید. بازنشانی(Refresh) صفحه ورود در ثانـیه های اولیه
بازگشایی سـایت می تـواند بسـیار تاثـیرگذار باشد. برای این منـظور از کلید 
F5 استفاده
کنید.


2- بخشـنـامه های با مــوعـد تحـویل زودتـر خـودرو، هـمـواره متـقاضی بیشـتـری دارنـد و
در نتیجه صف طولانی تری برای آنـهـا تشــکیل می شـود. بـنـابــرایـن در صــورت امـکان با
انتـخاببخشنامه های با موعد تحویل دیرتر شانس موفقیت خود را افزایش ‌دهید.

3- همانگونه که گفته شد، سرعت عمـل یکـی از عوامـل کلـیدی موفقیت اسـت. در طـول فـرآیند ثبـت نـام بایســتی مجمـوعـه ای از اطلاعات شـخصـی خـود را در فیلـدهـای مــورد نظــر وارد نماییـد. با آمـاده کـردن اطـلاعـات مـورد نـیاز، در مـدت زمـان کمتـری به درگـاه بانکی خواهید رفت. اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام خودرو:
اطلـاعـات شـنـاسـنـامـه ای / اطـلاعات مـربـوط بـه آدرس / کـد پـستـی / اطـلاعـات تمـاس اطلاعات کارت بانکی

4- در صفحه انتخاب درگاه بانکی، با انتخاب یکی از درگاهها به صف ورود به درگاه بانکی هدایت خواهید شد، در این مرحله توجه به نکات ذیل حائز اهمیت خواهد بود:
     بدلیل وجود محدودیت ورود کاربران به درگاههای بانکی، و ظرفیت محدود خودروهای عرضه شده، این امکـان وجود دارد که پس از انتـخاب درگاه بانکی، شـما به صفحه پـرداخت وجه هدایت نـشوید. در چنین شــرایطی        بهترین تصمیم انتظار حداکثر 20 دقیقه ای در صف اتصال به بانک و در صورت عدم ورود به درگاه، انصراف از خرید و انتخاب برنامه فروش دیگری می باشد.
     در بعضی از مواقع بعد از ورود به درگاه پرداخت بانکی و وارد کردن اطلاعات پرداخت، درگاه بانکی اقدام به بررسی اطلاعات حسـاب شما نموده و وجه مورد نظر را از حـساب شما کسر میکند، اما بدلایل مخـتلف موفق به         پرداخت وجه به حساب شرکت سایپا نخواهد شد، در چنین شرایطی وجه مورد نظر توسط بانک به حساب شما برگشت خواهد شد.

 نکته قابل توجه این است که بدلیل میزان بالای تقاضا نسبت به عرضه محصولات، همواره قسمت اعظمی از متقاضیان موفق به خرید نخواهند شد. این درحالی است که از تعداد کل متقاضیان در هر نوبت فروش، تا چند برابر ظرفیت باقیمانده از هر بخشنامه فروش، پذیرش صورت می‌گیرد که بدلیل ظرفیت محدود خودرو امکان تکمیل ثبت نام برای تمامی متقاضیان وجود نخواهد داشت.

مراحل خرید اینترنتی محصولات 

گام اول: انتخاب خودرو
               در این صفحه فهرست و تصویر محصولات گروه خودروسازی سایپا، قابل مشاهده است.
              شما می توانید اقـدام به"انتـخاب خودروی" مورد نظر خود نمایید.
 گام دوم: انتخاب برنامه های فروش
                بعد از انتخاب خودروی مورد نظر، اطلاعات برنامه های فروش مرتبط با خودروی انتخابی
                برای شما قابل مشاهده خواهد بود. لطفاً در هنگام انتخاب برنامه های فروش به موارد
                زیر دقت فرمایید:
                شرایط فروش خودرو(پیش فروش یا نقدی)
                مشخصات بسته های خدماتی همراه با خودرو از جمله بیمه بدنه  یا شخص ثالث
                سود مشارکت و انصراف
                 زمان پرداخت وجه، زمان ارسال دعوتنامه و تحویل خودرو


گام سوم: انتخاب رنگ، تجهیزات، مشاهده و تایید توافقنامه
                 در صفحه بعد، پس از انتخاب رنگ و کاربری خودروی مورد نظر(برای خودروهایی
                که بیش از یک کاربری دارند ) مفاد توافقنـامه را مطـالعه و تایـید نـموده و گزیـنه
               " ادامه فرایند خرید "
را انتخاب کنید.


گام چهارم: ثبت اطلاعات مشتری
                  در این مرحله بایستی اطلاعات فردی خویش را وارد نمایید. برای این منظور
                  به اطلاعات شناسنامه ای ، کارت ملی و آدرس پستی خود نیاز خواهید داشت .
                 لطفا در هنگام وارد کردن اطلاعات، دقت لازم را مبذول فرمایید. لازم به ذکر
                 اسـت که در هر برنامه فـروش محدودیـت هایی از جمله محـدودیت کد ملی)
                 مخصوص افرادی که در 18 ماه گذشـته از شرکت سـایپا خرید داشته اند( و
                 یا محدودیـت خرید خودرو برای افـراد زیر 18 سال وجود خـواهد داشـت که
                توسط شرکت سایپا با کنترل کد ملی اعمال می شوند. پس از تکمیل اطلاعات،
                با انتخاب گزینه "ثبت اطلاعات" به صفحه بعدی هدایت خواهید شد.


  

گام پنجم: بررسی مشخصات فردی و انتخاب درگاه پرداخت
                در این مرحله قبل از انتخاب درگاه بانکی، اطلاعات خود را برای آخرین بار
                بررسی کرده و بعد از اطمینان از صحت اطلاعات وارده ، با انتخاب یکی از
                درگاه های بانکی و انتخاب گزینه "رفتن به درگاه بانکی" به صفحه اعتبار
                سنجی خواهید رفت.

گام ششم: صفحه اعتبار سنجی
                  در این صفحه پـس از اعتبـارسنجی اطلاعات فردی وارد شده، اعمال
                 محدودیت کد ملی، و بررسی وجود ظرفیت در برنامه فروش انتخابی،
                 کاربر در صف ورود به درگاه بانکی قرار خواهد گرفت.
گام هفتم: پرداخت الکترونیکی (صفحه بانک)
                 پس از ورود به درگاه بانکی، با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی و رمز
                 دوم کارت اقدام به پرداخت و تکمیل فرایند خرید نمایید.
گام هشتم: صفحه نهایی (رسید پرداخت)
                    پس از انجام پرداخت و بازگشت به سایت پذیرنده، رسید پرداخت
                    کاربر قابل مشاهده می باشد.